Автор (лар)

Атауы

Басылымы, жылы, көлемі

В журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК

ҚР БжҒМ ұсынған журналдарда

1

Алдашева Қ.С.

1. Жалпы орта білім беру жүйесінде жаңа сөздерді меңгертудің әдістемелік жүйесі: эксперименттің анықтау кезеңі бойынша нәтижелері

1.Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. №2 (60). – Алматы, 2017. – Б. 203-209.

«Қазақ тілі» оқулықтары мен оқу бағдарламаларындағы жаңа сөздердің қамтылуы

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. №3 (61). – Алматы, 2017. – 157-163.

Онлайн сөздіктер: жаңа сөздердің қалыптану үдерістері

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Филология сериясы. №2. – Көкшетау, 2017. – Б. 63-68.

2

Дюсембина Г.Е.

Қазақ мерзімді баспасөзіндегі «билік» концептісінің репрезенттелуі

//Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Хабаршысы - №3, 2017. – 232-239 бб.

3

Р.Б.Сұлтанғалиева, Ж.Ғ. Мусина,

Ж.Емранова

Р. Сұлтанғалиева,

Г. Қуанышқалиева

Р.Б.Сұлтанғалиева,

Ж.Мұхамбетова

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі эссе жанрының дамуы мен роман жанрына кірігу үрдісі (Қ. Ысқақтың «Келмес күндер» роман-эссесі негізінде).

М. Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы. Орал, 2017. №2 (66). 258-265 бб.

Ж. Қорғасбек прозасындағы жаңашылдық іздер: иллюзиялық бейнелеу тәсілінің көркемдік сипаты. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.

Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Астана, 2017. 86-88 бб

Зобалаң жылдар зардабы және С. Елубайдың «Ақ боз үй» романындағы тарихи шындық пен көркемдік шешім.

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Астана, 2017. № 5 (49). 204-207 бб.

В других научных журналах и сборониках конференций РК

Басқа ғылыми журналдарда және ҚР конференциялар жинақтарында

1

Қыдыршаев А.С., Қыдыршаев О. А.

Қыдыршаев А.С.,

Шакуова Д.А.,

Ғазез Н.Н.

Қыдыршаев А.С.,

Шакуова Д.А.,

Абдрахманов И.С.

Шешендік дәстүр – түркі мәдениетіне тән рухани құндылықтар көзі

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 4-15

Кәсіби мәдениет контекстіндегі оқытушы-педагог риторикалық тұлғасының қалыптасу аспектілері

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «Жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 46-48 бб

Қазақ афористикасы: Бастау көзі, теориялық тарамдары, тағылымдық мәні

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «Жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 44-46 бб

Махамбет поэзиясы – рухани құндылықтар көзі

«IX МАХАМБЕТ ОҚУЛАРЫ»

республикалық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы, 11-13

2

Аронов Қ.Ғ.

Жаңа әліпбиі – рухани жаңғырудың кепілі

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 30-33

3

Хасанов Ғ.Қ.

Шумер тілі мен көне түрік тілінің байланысы

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 34-42

Махамбет концептосферасындағы «Махамбет аңсаған қазақ» концептілік ұғымы

«IX МАХАМБЕТ ОҚУЛАРЫ»

республикалық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы, 175-178

Блум таксономиясын қолдану – оқу жетістігін арттыру жолы

Н.М. Щербановтың 75 жас мерейтойы құрметіне арналған «Фольклор және әдеби өлкетанудың өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2017. – 130-131 бб.

4

Сұлтаниязова И.С.

Антонимияның ұғымдық аппараты

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 43-54

5

Мутиев З.Ж., Ашимова Р.С.

Мутиев З.Ж., Рахметова А.Н.

Мутиев З.Ж., Сапарова Ж.Т.

Мутиев З.Ж.

Сатыбалды Даумовтың журналистік ізденісі: деректер мен дәйектер

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 55-62

А.Нәріковтың көңіл-күй лирикасының ерекшеліктері

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «Жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 48-50 бб

Зейнолла Қабдолов және ұлт әдебиеттанудағы эстетикалық тағылым

«IX МАХАМБЕТ ОҚУЛАРЫ»

республикалық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы,154-155

Литературное краеведение: духовное возрождение (творческое наследие писателей приуралья хх - начала ХХІ века)

«Лингвистическое и литературное краеведение: теория и практика»

Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция

6

Алдашева Қ.С.

Нормативті лингвистиканың кейбір мәселелері: норма және қалыптану

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 73-82

Жаңа сөздердің менталды лексиконда репрезентациялану үдерістері

«Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу жəне насихаттау» хал. ғыл.-теор. конф. мат. – Алматы: Елтаным баспасы, 2017. – Б. 278-282.

Қазақ тіл біліміндегі жаңа сөздердің зерттелуі және жүйеленуі

Қазақ тіл біліміндегі жаңа сөздердің зерттелуі және жүйеленуі // атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – Астана, 2017. – Б. 59-69.

7

Дүйсенғалиева Н.Е.

Қазақ тілін үйрену қажеттіліктен туындайды

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 111-115

8

Қадырғалиев Ж.Д.

Оқу үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың тиімді әдіс-тәсілдері

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 116-121

9

Ахатова Н.К.

О качествах личности деятеля Сырыма Датова, Известного в истории Казахстана бия, оратора, мудреца

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 149-153

10

Қалиева А.Т.

Қазақ тілі сабақтарында ақпараттық технологияларды тиімді қолдану

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 183-185

11

Шайекенов Ж.Ж.

Әбу Сарсенбаевтың өлең өрімдері

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 195-199

Әбу Сарсенбаев поэзиясындағы халықтар достығы тақырыбы

«IX МАХАМБЕТ ОҚУЛАРЫ»

республикалық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы, 179-182

12

Алмағамбетова Н.А.

Пространство детства в прозе В.Реступина и Б.Сокпакбаева

«Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, 214-218

13

Сисенбаева Р.Ж.

Қ.Мырзалиев поэзиясындағы метонимиялық қолданыстар

«IX МАХАМБЕТ ОҚУЛАРЫ»

республикалық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы, 160-162

14

Султангалиева Р.Б.

Сатира мен юмор күштілер қаруы (Тәуелсіздік жылдарындағы сатиралық роман: дәстүр мен жаңашылдық)

«IX МАХАМБЕТ ОҚУЛАРЫ»

республикалық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы, 163-164

16

Ниязғалиева А.Ә.

Профессор М.М.Тілеужанов және халықтық педагогика

«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен фольклортанудағы жаңа бағыттар және профессор Мәтжан Тілеужанов мұрасы» республикалық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы,

17

Сұлтанғалиева Р.Б.,

Ж. Емранова

Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасындағы роман-эссе жанрындағы көркемдік ізденістер (З. Қабдоловтың «Менің Әуезовім», Ш. Мұртазаның «Ай мен Айша» роман-эсселері негізінде).

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Польша. Пшемысль, 2017. 6-том. 57-62 бб.

В рейтинговых зарубежных журналах с импакт-фактором

Импакт-факторлы шетелдік журналдарда

1

Ниетова А.С.

Еркеғалиева Г.

Илясова Н.

Аронов Қ.Ғ.

Қалиева А.Т.

The formation of a syntax syntagm

Man in media 97(9) 2017 National & International Journals стр.13-22 Scoups

Публикации в международных журналах, 2017 г.

Халықаралық журналдардағы жарияланымдар, 2017.

1

Алдашева Қ.С.

Word-forming possibility of cognitive-discursive field

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 2017 Volume (issues) 9(1): 23-32

2

Кдришаев А. С.

Ороторское искусство-осново лидерство

Вестник Прикаспия: археология, история, этнология. №6, 220-227 стр., 2017 г. Г. Элиста, Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова.

3

Ахатова Н.К.

Қазақ тарихындағы Сырым Датұлы атымен байланысты шешендік сөздерге байланысты зерттеулер

IV Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы // IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Turkey, Niğde 26

 

Ахатова Н.К.

Kazak Türklerinde Görüşmek Geleneğinin Önemi ve Bu Geleneği Devam Eden Sırım Datoğlu’nun Şeşendik (Bilgelik) Sözlerinin Yeri

ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU // ALTAY COMMUТITIES SYMPOSIUM, TURKEY,Antalya, July 24